Pravidlá súťažnej akcie “Figaro súťaž o 200 eur každý deň”

1/11 Usporiadateľ súťaže

Spoločnosť Mondelez Europe Services GmbH, so sídlom 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri pre kanton Curych, registračné číslo CHE-114.352.032, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky Mondelez Europe Services GmbH- organizačná zložka Slovensko, so sídlom Račianska 44, 832 42 Bratislava, IČO: 47 031 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2199/B (ďalej len “usporiadateľ“).

2/11 Organizátor

Peppermint digital s.r.o., Pernerova 635/57, Praha 8, 186 00 Praha 1, IČO: 28525001, zapísaná v obchodnom registri, vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 147928.

3/11 Doba trvania súťaže

Súťažnej akcie s názvom “Figaro súťaž o 200 EUR každý deň“ (ďalej tiež len ako “súťaž“) bude realizovaná v termíne 1.5. 2022 do 31.5. 2022. (ďalej tiež len ako “doba trvania súťaže“) na území Slovenskej republiky.

4/11 Podmienky účasti

Účastníkom súťaže sa stáva fyzická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej tiež len ako “súťažiaci“ alebo “účastník“), ktorá v čase trvania súťaže navštívi internetovú adresu www.figaro.sk, splní všetky ostatné podmienky pre účasť v súťaži podľa týchto pravidiel a zapojí sa aktívne do súťaže podľa týchto pravidiel.

Účastníkom súťaže a jej výhercom sa môže stať iba účastník s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci usporiadateľa a organizátora ani osoby im blízke v zmysle § 22 z. Č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník.

5/11 Mechanika

Súťaže sa možno zúčastniť nákupom akéhokoľvek výrobku Figaro od spoločnosti Mondelēz v akejkoľvek predajni na území Slovenskej republiky, ktorá vydáva platný daňový doklad.

Súťaž prebieha ako 4 súťažné kolá, ktoré sa konajú v týchto termínoch:

1. kolo začína v nedeľu 1. 5. 2022 00:00 a končí v nedeľu 8. 5. 2022 o 23:59, žrebovanie prvého kola prebehne v pondelok 9. 5. 2022.

2. kolo začína v pondelok 9. 5. 2022 00:00 a končí v nedeľu 15. 5. 2022 o 23:59, žrebovanie druhého kola prebehne v pondelok 16. 5. 2022.

3. kolo začína v pondelok 16. 5. 2022 00:00 a končí v nedeľu 22. 5. 2022 o 23:59, žrebovanie tretieho kola prebehne v pondelok 23. 5. 2022.

4. kolo začína v pondelok 23. 5. 2022 00:00 a končí v utorok 31. 5. 2022 o 23:59, žrebovanie štvrtého kola prebehne v stredu 1. 6. 2022.

Súťažiacim sa stáva osoba, ktorá spĺňa uvedené kritériá a v dobe konania súťaže na webových stránkach www.figaro.sk vyplní všetky stanovené údaje, čím sa zaregistruje do súťaže (ďalej tiež len ako “registrácia“). Súťažiaci musí uviesť v rámci registrácie meno, priezvisko, email, telefónny kontakt. Ďalej musí súťažiaci nahrať fotografiu (scan) súťažného pokladničného dokladu podľa bodu 4 týchto pravidiel a vyplniť DKP kód (či iný unikátny kód z pokladničného dokladu) zhodný so súťažným pokladničným dokladem. V prípade, že súťažiaci neuvedie registračné údaje v požadovanom rozsahu alebo nenahrá fotografiu (scan) súťažného pokladničného dokladu podľa bodu 4 týchto pravidiel, nemôže sa zúčastniť súťaže a bude bez akejkoľvek náhrady zo súťaže vyradený.

Každý súťažiaci môže súťažiť s neobmedzeným množstvom pokladničných dokladov. Pokladničné doklady je možné k jednej registrácii účastníka nahrávať opakovane (t.j. vždy nový pokladničný doklad a vždy každý pokladničný doklad iba raz).

Po skončení prvého bude zo všetkých registrovaných pokladničných dokladov v danom súťažnom kole vyžrebovaných 8 (osem) pokladničných dokladov, ktorých majitelia (tj súťažiaci, ktorí vyžrebované pokladničné doklady registrovali) sa stávajú výhercami, pričom súťažiaci vyhrávajú 1 x 200 EUR. Výherca má nárok iba na 1ks výhry za dobu trvania jedného súťažného kola. V prípade opakovanej výhry bude uskutočnené opakované žrebovanie za účelom vyžrebovania nového výhercu pre danú výhru.

Po skončení druhého a tretieho súťažného kola bude zo všetkých registrovaných pokladničných dokladov v danom súťažnom kole vyžrebovaných 7 (sedem) pokladničných dokladov, ktorých majitelia (tj súťažiaci, ktorí vyžrebované pokladničné doklady registrovali) sa stávajú výhercami, pričom súťažiaci vyhrávajú 1 x 200 EUR. Výherca má nárok iba na 1ks výhry za dobu trvania jedného súťažného kola. V prípade opakovanej výhry bude uskutočnené opakované žrebovanie za účelom vyžrebovania nového výhercu pre danú výhru.

Po skončení posledného kola bude zo všetkých registrovaných pokladničných dokladov v poslednom súťažnom kole vyžrebovaných 9 (deväť) pokladničných dokladov, ktorých majitelia (tj súťažiaci, ktorí vyžrebované pokladničné doklady registrovali) sa stávajú výhercami, pričom súťažiaci vyhrávajú 1 x 200 EUR. Výherca má nárok iba na 1ks výhry za dobu trvania jedného súťažného kola. V prípade opakovanej výhry bude uskutočnené opakované žrebovanie za účelom vyžrebovania nového výhercu pre danú výhru.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené, resp. z nej budú vylúčené. Ak sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra prepadá bez náhrady usporiadateľovi. Usporiadateľ a organizátor si teda vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže účastníkov alebo neudeliť výhry (výhry v takom prípade prepadnú bez náhrady usporiadateľovi) najmä takým účastníkom, ktorí sa dopustia porušenia pravidiel tejto súťaže alebo podvodného, nekalého či nečestného konania, či účastníkmi, ktorí porušia príslušné právne predpisy, dobré mravy či fair-play či dobré meno usporiadateľa alebo organizátora, a to aj prostredníctvom tretích osôb, a to aj v prípade, ak vznikne i len dôvodné podozrenie na také konanie alebo pochybnosti o čestnom spôsobe získania pokladničných dokladov zo strany súťažiacich.

6/11 Súťažný pokladničný doklad

Účastník súťaže zakúpi v dobe konania súťaže (tj. od 1. 5. 2022 do 31. 5. 2022) v akejkoľvek predajni na území Slovenskej republiky súťažný výrobok zn. Figaro a uschová si pokladničný doklad pre prípad výhry a na prípadné následné overenie (dátum nákupu je akceptovaný (tj. od 1. 5. 2022 do 31. 5. 2022), následne vyfotografuje alebo naskenuje pokladničný doklad, kde bude zreteľne viditeľná časť s nákupom súťažného výrobku zn. Figaro a číslom DKP kódu či číslom pokladničné doklady s dátumom nákupu, vstúpi na stránku podľa bodu 2 týchto pravidiel, zaregistruje sa a nahrá súťažnú fotografiu (scan).

Fotografia pokladničné doklady musí byť vo formáte: jpeg, png alebo jpg. Na fotografii (scane) pokladničné doklady musí byť jasne vidieť dátum nákupu súťažného výrobku Figaro. Fotografia (scan) musí byť čitateľná (ý)! Každá nahraná fotografia (scan) pokladničné doklady musí byť originál a zhotovená daným súťažiacim. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť zo systému fotografie (scany) pokladničných dokladov, ktoré budú do systému vložené opakovane, a to buď rovnakým, alebo iným súťažiacim, alebo budú elektronicky či inak upravené.

Akékoľvek fotografie (scany) pokladničných dokladov, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky, nebudú do súťaže zaradené, resp. budú vyradené a vymazané.

7/11 Výhry

31x 200 EUR.

Výhra je určená len na osobné účely.

8/11 Výhercovia

Výherca bude o svojej výhre informovaný prostredníctvom e-mailu po ukončení súťaže. Následne po výhre bude výherca kontaktovaný organizátorom súťaže za účelom doplnenia osobných údajov (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, číslo bežného bankového účtu vedeného v EUR) na riadne zaslanie výhry. Výherca je povinný oznámiť svoje osobné údaje organizátorovi súťaže.

Výhercom bude výhra odoslaná do 31. 7. 2022.

9/11 Ďalšie podmienky týkajúce sa výhier

Neprevzatá výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže.

Usporiadateľ ani organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier, za kazy výhier a nezodpovedajú za akúkoľvek ujmu, ktorá prípadne súťažiacemu alebo tretej osobe vznikne v súvislosti s užívaním výhry. Výhry nie je možné reklamovať u usporiadateľa ani u organizátora. Vyobrazenie výhier na komunikačných materiáloch súťaže (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) je len ilustračné a nemusí vždy zodpovedať skutočnej podobe výhier.

Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za nedoručené oznámenia o výhre, ani za doručenie týchto oznámení po lehote stanovenej v týchto pravidlách z dôvodu nefunkčnosti elektronickej pošty alebo iných dôvodov mimo jeho kontrolu.

10/11 Súhlas s pravidlami a ochrana osobných údajov

V rámci vyplnenia registračného formulára k súťaži bude každý súťažiaci požiadaný o vyjadrenie súhlasu s pravidlami a so spracovaním osobných údajov v rozsahu registračného formulára, teda mena a priezviska, e-mailu a úplnej doručovacej adresy (ulica, popisné číslo, obec, poštové smerovacie číslo). Uvedené osobné údaje budú použité na účely organizovania a vyhodnotenia súťaže, vrátane, nie však výlučne, identifikáciu súťažiacich v súťaži, zaradenie do databázy súťažiacich v súťaži, odovzdanie výhier výhercom či overenie dodržiavania pravidiel súťaže.

Osobné údaje súťažiacich môžu byť bez súhlasu súťažiacich spracúvané na účely oprávnených záujmov usporiadateľa a organizátora súťaže, ako aj ostatných súťažiacich, najmä za účelom, prípadného vymáhania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním súťaže.

Poskytnutie osobných údajov pre účely organizovania súťaže je dobrovoľné, avšak je nevyhnutnou podmienkou pre organizovanie súťaže, najmä zaslanie výhier v tejto súťaži či na kontrolu dodržiavania pravidiel súťaže, pretože pre organizovanie súťaže je nevyhnutné, aby súťažiaci poskytli a súhlasili so spracovaním ich osobných údajov v požadovanom rozsahu. Pokiaľ výherca nesúhlasí s poskytnutím a / alebo so spracovaním poskytnutých osobných údajov, resp. súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov odvolá a prípadne požaduje ich vymazanie, bude to mať za následok ukončenie účasti súťažiaceho v súťaži, vrátane straty nároku na výhru. Nesúhlas so spracovaním osobných údajov (odvolanie súhlasu) je možné oznámiť nasledovným spôsobom: emailom na hello@peppermint.cz. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na spracovanie osobných údajov na základe iných právnych titulov, najmä na účely oprávnených záujmov usporiadateľa a organizátora tejto súťaže, ako aj ostatných súťažiacich, najmä na účely prípadného presadzovania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním tejto súťaže.

Doba spracovania je doba trvania súťaže a ďalej po dobu do rozdania všetkých výhier výhercom, resp. prepadnutie výhier usporiadateľovi. Po dobu dlhšiu môže usporiadateľ spracovávať osobné údaje len, ak bude ich dlhšie uchovanie odôvodnené zákonom či oprávneným záujmom usporiadateľa, organizátora či ostatných súťažiacich, najmä na účely prípadného presadzovania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním tejto súťaže.

Správcom údajov poskytnutých súťažiacim je usporiadateľ tejto súťaže. Údaje poskytnuté súťažiacimi môžu okrem usporiadateľa spracovávať ako spracovatelia organizácie vykonávajúce usporiadateľom súťaže, a to podľa jeho pokynov a za rovnakým účelom ako usporiadateľ, najmä organizátor súťaže, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovní, daňoví a právni poradcovia.

Práva súťažiaceho je možné uplatniť na kontakte hello@peppermint.cz. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, www.dataprotection.gov.sk, ku ktorému môže súťažiaci podať sťažnosť v prípade, že spracovaním jeho osobných údajov došlo k porušeniu príslušných právnych predpisov.

Súťažiaci má v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov v súťaži právo na informácie a prístup k osobným údajom a právo na opravu svojich osobných údajov. Súťažiaci má právo na obmedzenie spracovania osobných údajov v prípadoch, keď súťažiaci popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby usporiadateľ mohol presnosť osobných údajov overiť, ďalej v prípade, kedy spracovanie osobných údajov je nezákonné a súťažiaci odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, alebo v prípade, že usporiadateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale súťažiaci ich požaduje pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Súťažiaci má právo na vymazanie osobných údajov v prípade, že osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo v prípade, že odvolá svoj súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie, alebo v prípade, že osobné údaje boli spracované nezákonne, alebo v prípade, že osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti usporiadateľa. Súťažiaci má tiež právo na prenosnosť údajov. Vzhľadom na to, že poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v tejto súťaži a bez toho nie je možné sa jej zúčastniť, platí, že ak súťažiaci požiada o prenesenie a vymazanie poskytnutých údajov, bude to mať za následok ukončenie účasti účastníka v súťaži, vrátane straty nároku na výhru. Súťažiaci má právo vznášať námietky proti spracovaniu založenom na oprávnenom záujme usporiadateľa a organizátora či ostatných súťažiacich v súvislosti s usporiadaním tejto súťaže. Súťažiaci nebude predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobne významne dotýkalo.

Organizátor týmto informuje účastníkov súťaže, že na súťažných webových stránkach môže využívať tzv. cookies, a to výlučne na uľahčenie ich technického chodu. Správu alebo zákaz cookies možno vykonávať nástrojmi všetkých bežných webových prehliadačov.

Vyplnením a odoslaním registrácie a súhlasom s podmienkami a pravidlami súťaže, rovnako tak ako súhlasom so spracovaním osobných údajov, súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s podmienkami a ustanoveniami týchto súťažných pravidiel.

Pokiaľ súťažiaci neprijme pravidlá súťaže, nemôže sa súťaže zúčastniť.

11/11 Súhlas s pravidlami a ochrana osobných údajov

Na výhru v súťaži nemá súťažiaci právny nárok. Výhry v súťaži ani účasť v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom súťaže nijako zaviazaný, účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa ako na tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže, súťaž prerušiť, predčasne ukončiť alebo bez náhrady zrušiť.

Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné a majúce prednosť. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude po dobu konania súťaže nepretržite k dispozícii na www.figaro.sk

Organizátor súťaže je oprávnený kedykoľvek kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu podľa svojho výlučného uváženia spor posúdiť a s konečnou platnosťou o ňom rozhodnúť, rovnako ako rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou.V Bratislave dňa 1. 5. 2022.