PRAVIDLÁ SÚŤAŽNEJ AKCIE "FIGARO SÚŤAŽ O KUCHYNSKÉHO ROBOTA ETA"

Usporiadateľ súťaže:

Spoločnosť Mondelez Europe Services GmbH, so sídlom 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri pre kanton Curych, registračné číslo CHE-114.352.032, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky Mondelez Europe Services GmbH- organizačná zložka Slovensko, so sídlom Račianska 44, 832 42 Bratislava, IČO: 47 031 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2199/B (ďalej len 'usporiadateľ').

Organizátor

Peppermint digital s.r.o., Pernerova 635/57, Praha 8, 186 00 Praha 1, IČO: 28525001, zapísaná v obchodnom registri, vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 147928 (ďalej len "organizátor").

1/9 Doba trvania súťaže

Súťažnej akcie s názvom "Figaro súťaž o kuchynského robota ETA" (ďalej tiež len ako "súťaž") bude realizovaná v termíne 1. 11. 2021 do 30. 11. 2021 (ďalej tiež len ako "doba trvania súťaže") na území Slovenskej republiky.

2/9 Podmienky účasti

Účastníkom súťaže sa stáva fyzická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej tiež len ako "súťažiaci" alebo "účastník"), ktorá v dobe trvania súťaže navštívi internetovú adresu www.figaro.sk, splní všetky ostatné podmienky pre účasť v súťaži podľa týchto pravidiel a zapojí sa aktívne do súťaže podľa týchto pravidiel.

Účastníkom súťaže a jej výhercom sa môže stať iba účastník s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci usporiadateľa a organizátora ani osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

3/9 Mechanika

Súťaže sa možno zúčastniť nákupom akéhokoľvek výrobku Figaro od spoločnosti Mondelēz v akejkoľvek predajni na území Slovenskej republiky, ktorá vydáva platný daňový doklad.

Súťaž prebieha ako 1 súťažné kolo, ktoré začína 1. 11. 2021 00:00 a končí 30. 11. 2021 v 23:59

Súťažiacim sa stáva osoba, ktorá spĺňa uvedené kritériá a v dobe trvania súťaže na webových stránkach www.figaro.sk vyplní všetky stanovené údaje, čím sa zaregistruje do súťaže (ďalej tiež len ako "registrácia"). Súťažiaci musí uviesť v rámci registrácie meno, priezvisko, email, telefónny kontakt. Ďalej musí súťažiaci nahrať fotografiu (scan) súťažného pokladničného bloku podľa bodu 4 týchto pravidiel a vyplniť DKP kód (či iný unikátny kód zo súťažného pokladničného bloku) zhodný so súťažným pokladničným blokom. V prípade, že súťažiaci neuvedie registračné údaje v požadovanom rozsahu alebo nenahrá fotografiu (scan) súťažného pokladničného bloku podľa bodu 4 týchto pravidiel, nemôže sa zúčastniť súťaže a bude bez akejkoľvek náhrady zo súťaže vyradený.

Každý súťažiaci môže súťažiť s neobmedzeným množstvom súťažných pokladničných blokov. Súťažné pokladničné bloky je možné k jednej registrácii účastníka nahrávať opakovane (t.j. vždy nový súťažný pokladničný blok a vždy každý súťažný pokladničný blok iba raz).

Po skončení súťaže bude zo všetkých registrovaných súťažných pokladničných blokov vyžrebovaných 10 (desať) súťažných pokladničných blokov, ktorých majitelia (t.j. súťažiaci, ktorí vyžrebované súťažné pokladničné bloky registrovali) sa stávajú výhercami, pričom súťažiaci vyhrávajú 1 ks kuchynského robota ETA Gratus Storia červený. Výherca má nárok iba na 1ks výhry za celú dobu trvania súťaže. V prípade opakovanej výhry bude uskutočnené opakované žrebovanie za účelom vyžrebovania nového výherca pre danú výhru.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené, resp. z nej budú vylúčené. Ak sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra prepadá bez náhrady usporiadateľovi. Usporiadateľ a organizátor si vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže účastníkov alebo neudeliť výhry (výhry v takom prípade prepadnú bez náhrady usporiadateľovi) najmä takým účastníkom, ktorí sa dopustia porušenia pravidiel tejto súťaže alebo podvodného, ​​nekalého či nečestného konania, či účastníkom, ktorí porušia príslušné právne predpisy, dobré mravy či fair-play či dobré meno usporiadateľa alebo organizátora, a to aj prostredníctvom tretích osôb, a to aj v prípade, ak vznikne i len dôvodné podozrenie na také konanie alebo pochybnosti o čestnom spôsobe získania súťažných pokladničných blokov zo strany súťažiacich.

4/9 Súťažný pokladničný blok

Účastník súťaže zakúpi v dobe trvania súťaže v akejkoľvek predajni na území Slovenskej republiky súťažný výrobok zn. Figaro a uschová si súťažný pokladničný blok pre prípad výhry a na prípadné následné overenie (dátum nákupu je akceptovaný od 1. 11. 2021 do 30. 11. 2021), následne odfotí alebo naskenuje súťažný pokladničný blok, na ktorom bude zreteľne viditeľná časť s nákupom súťažného výrobku zn. Figaro a číslom DKP kódu či číslom súťažného pokladničného bloku s dátumom nákupu, vstúpi na stránku podľa bodu 2 týchto pravidiel, zaregistruje sa a nahrá súťažnú fotografiu (scan) súťažného pokladničného bloku.

Fotografia súťažného pokladničného bloku musí byť vo formáte: jpeg, png alebo jpg. Na fotografii (scane) súťažného pokladničného bloku musí byť jasne vidieť dátum nákupu súťažného výrobku Figaro. Fotografia (scan) musí byť čitateľná (ý). Každá nahraná fotografia (scan) súťažného pokladničného bloku musí byť originál a zhotovená daným súťažiacim. Usporiadateľ a organizátor si vyhradzujú právo vyradiť zo systému fotografie (scany) súťažných pokladničných blokov, ktoré budú do systému vložené opakovane, a to buď rovnakým, alebo iným súťažiacim, alebo budú elektronicky či inak upravené. Akékoľvek fotografie (scany) súťažných pokladničných blokov, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky, nebudú do súťaže zaradené, resp. budú vyradené a vymazané.

5/9 Výhry

10x kuchynský robot ETA Gratus Storio červený.

Výhra je určená len na osobné účely.

6/9 Výhercovia

Výherca bude o svojej výhre informovaný prostredníctvom e-mailu po ukončení súťaže. Následne po výhre bude výherca kontaktovaný prostredníctvom emailu na poskytnutie korešpondenčnej adresy pre zaslanie výhry. Výhercom bude výhra odoslaná do 31. 12. 2021.

Výhry nie je možné vymeniť za peňažné ani iné plnenia alebo namiesto výhry nie je možné požadovať vydanie inej výhry než tej, ktorá je určená usporiadateľom. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhry.

7/9 Ďalšie podmienky týkajúce sa výhier

Neprevzatá výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže. Za neprevzatú výhru sa považuje taká výhra, ktorú nebolo možné odovzdať výhercovi do 31. 12. 2021, a to z dôvodov na strane výhercu.

Usporiadateľ ani organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier, za vady výhier a nezodpovedajú za akúkoľvek ujmu, ktorá prípadne výhercovi alebo tretej osobe vznikne v súvislosti s užívaním výhry. Výhry nie je možné reklamovať u usporiadateľa ani u organizátora.

Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za nedoručené oznámenia o výhre, ani za doručenie týchto oznámení po lehote stanovenej v týchto pravidlách z dôvodu nefunkčnosti elektronickej pošty alebo iných dôvodov mimo jeho kontroly.

Vyobrazenie výhier na komunikačných materiáloch súťaže (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) je len ilustračné a nemusí vždy zodpovedať skutočnej podobe výhier.

8/9 Súhlas s pravidlami a ochrana osobných údajov

V rámci vyplnenia registračného formulára k súťaži bude každý súťažiaci požiadaný o vyjadrenie súhlasu s pravidlami a so spracovaním osobných údajov v rozsahu registračného formulára, teda mena a priezviska, e-mailu a úplnej doručovacej adresy (ulica, popisné číslo, obec, poštové smerovacie číslo) vrátane fotografie (scan) súťažného pokladničného bloku. V prípade výhry súťažiaci na výzvu usporiadateľa alebo organizátora poskytne navyše telefónny kontakt. Uvedené osobné údaje budú použité na účely organizovania a vyhodnotenia súťaže, vrátane, nie však výlučne, identifikáciu súťažiacich v súťaži, zaradenie do databázy súťažiacich v súťaži, odovzdanie výhier výhercom či overenie dodržiavania pravidiel súťaže.

Osobné údaje súťažiacich môžu byť bez súhlasu súťažiacich spracúvané na účely oprávnených záujmov usporiadateľa najmä za účelom, prípadného vymáhania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním súťaže.

Poskytnutie osobných údajov pre účely organizovania súťaže je dobrovoľné, avšak je nevyhnutnou podmienkou pre usporiadanie a organizovanie súťaže, najmä zaslanie výhier v tejto súťaži či na kontrolu dodržiavania pravidiel súťaže, pretože pre organizovanie súťaže je nevyhnutné, aby súťažiaci poskytli a súhlasili so spracovaním ich osobných údajov v požadovanom rozsahu. Pokiaľ výherca nesúhlasí s poskytnutím a / alebo so spracovaním poskytnutých osobných údajov, resp. súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov odvolá a prípadne požaduje ich vymazanie, bude to mať za následok ukončenie účasti súťažiaceho v súťaži, vrátane straty nároku na výhru. Nesúhlas so spracovaním osobných údajov (odvolanie súhlasu) je možné oznámiť nasledovným spôsobom: emailom na hello@peppermint.cz. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na spracovanie osobných údajov na základe iných právnych titulov, najmä na účely oprávnených záujmov usporiadateľa súťaže, , najmä na účely prípadného presadzovania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním tejto súťaže.

Doba spracovania je doba trvania súťaže a ďalej po dobu do odovzdania všetkých výhier výhercom, resp. prepadnutie výhier usporiadateľovi. Po dobu dlhšiu môže usporiadateľ spracovávať osobné údaje len, ak bude ich dlhšie uchovanie odôvodnené zákonom či oprávneným záujmom usporiadateľa , najmä na účely prípadného presadzovania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním tejto súťaže.

Prevádzkovateľom údajov poskytnutých súťažiacim je usporiadateľ tejto súťaže (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Údaje poskytnuté súťažiacimi môžu okrem usporiadateľa spracovávať ako spracovatelia organizácie vykonávajúce usporiadateľom súťaže, a to podľa jeho pokynov a za rovnakým účelom ako usporiadateľ, najmä organizátor súťaže, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovní, daňoví a právni poradcovia.

Práva súťažiaceho je možné uplatniť na kontakte hello@peppermint.cz. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, www.dataprotection.gov.sk, ku ktorému môže súťažiaci podať sťažnosť v prípade, že spracovaním jeho osobných údajov došlo k porušeniu príslušných právnych predpisov.

Súťažiaci má v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov v súťaži:
- právo získať potvrdenie od Prevádzkovateľa o spracúvaní osobných údajov týkajúcich sa jeho osoby, kedy má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k takýmto osobným údajom a k informáciám o účele spracúvania osobných údajov, kategórií spracúvaných osobných údajov, identifikácii alebo o kategórii príjemcov, ktorým boli/majú byť osobné údaje poskytnuté, dobe uchovávania osobných údajov, práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov/vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, práve namietať proti takému spracúvaniu, práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, zdroji osobných údajov a o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
- právo na opravu svojich osobných údajov, pričom so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má rovnako právo aj na doplnenie neúplných osobných údajov.
- právo na obmedzenie spracovania osobných údajov v prípadoch, keď súťažiaci namieta správnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby Prevádzkovateľ mohol správnosť osobných údajov overiť, ďalej v prípade, kedy spracovanie osobných údajov je nezákonné a súťažiaci namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, alebo v prípade, že Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale súťažiaci ich požaduje pre uplatnenie právneho nároku alebo ak súťažiaci vzniesol námietku proti spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi súťažiaceho.
- právo na vymazanie osobných údajov v prípade, že osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, alebo v prípade, že súťažiaci odvolá svoj súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje žiadny ďalší právny základ pre spracovanie osobných údajov, alebo v prípade, že súťažiaci namieta spracovanie osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo za účelom splnenia úlohy Prevádzkovateľa realizovanej vo verejnom záujme alebo na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo v prípade, že osobné údaje boli spracované nezákonne, resp. ak osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti Prevádzkovateľa.
- právo na prenosnosť údajov spočívajúcom v práve súťažiaceho získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v práve preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je súťažiaci, a ak spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Vzhľadom na to, že poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v tejto súťaži a bez toho nie je možné sa jej zúčastniť, platí, že ak súťažiaci požiada o prenesenie a vymazanie poskytnutých údajov, bude to mať za následok ukončenie účasti účastníka v súťaži, vrátane straty nároku na výhru. Súťažiaci má právo vznášať námietky proti spracovaniu založenom na oprávnenom záujme usporiadateľa v súvislosti s usporiadaním tejto súťaže. Súťažiaci nebude predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobne významne dotýkalo.

Súťažiaci má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracovaniu údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe právneho základu, ktorým je oprávnený záujem Prevádzkovateľa vrátane namietania profilovania založeného na uvedených ustanoveniach.

Usporiadateľ týmto informuje účastníkov súťaže, že na súťažných webových stránkach môže využívať tzv. cookies, a to výlučne na uľahčenie ich technického chodu. Správu alebo odmietnutie cookies možno vykonávať nástrojmi všetkých bežných webových prehliadačov. Pravidlá používania súborov cookies sú zverejnené a súťažiacim sprístupné na stránke www.figaro.sk umiestnené na dolnej časti webovej stránky.

Vyplnením a odoslaním registrácie a súhlasom s podmienkami a pravidlami súťaže, rovnako tak ako súhlasom so spracovaním osobných údajov, súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s podmienkami a ustanoveniami týchto súťažných pravidiel.

Pokiaľ súťažiaci neprijme pravidlá súťaže, nemôže sa súťaže zúčastniť.

9/9 Práva dotknutej osoby:

Vzhľadom na skutočnosť, že súčasťou súťaže môžu byť autorské diela súťažiacich, udeľuje súťažiaci usporiadateľovi, ako aj organizátorovi bezodplatne, vecne, územne a časovo neobmedzené právo na akékoľvek použitie diela vrátane jeho úprav v súvislosti so súťažou. Súťažiaci týmto vyhlasuje, že fotografie, ktoré nahral sú bez právnych vád.

Na výhru v súťaži nemá súťažiaci právny nárok. Výhry v súťaži ani účasť v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom súťaže nijako zaviazaný, účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa ako na tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže, súťaž prerušiť, predčasne ukončiť alebo bez náhrady zrušiť.

Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné a majúce prednosť. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude po dobu trvania súťaže nepretržite k dispozícii na www.figaro.sk

Usporiadateľ súťaže je oprávnený kedykoľvek kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu podľa svojho výlučného uváženia spor posúdiť a s konečnou platnosťou o ňom rozhodnúť, rovnako ako rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou.

V Bratislave dňa 1. 11. 2021