Vyhlásenie a pravidlá spotrebiteľskej súťaže

,,ČOKOJANUÁR S FIGAROM“

Zmyslom tohto vyhlásenia (ďalej len „Podmienky“) je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže „Čokojanuár s Figarom“ (ďalej len „súťaž“). Tieto Podmienky sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom – súťažiacim. Výňatky z týchto Podmienok uvedenej na reklamných a propagačných materiáloch majú len informatívny charakter a nie sú záväznými pravidlami tejto súťaže.

1. VYHLASOVATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE A TECHNICKÝ SPRÁVCA

 • Vyhlasovateľom je spoločnosť Mondelez Europe Services GmbH, so sídlom 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri pre kantón Zürich, registračné číslo CHE-114.352.032, a to prostredníctvom Mondelez Europe Services GmbH – organizačná zložka Slovensko, IČO: 47 031 140, so sídlom Račianska 44, Bratislava, Slovakia, PSČ 83242, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka 2199/B (ďalej len„Vyhlasovateľ“ a „Prevádzkovateľ“).
 • Organizátorom súťaže je spoločnosť PR.Konektor s.r.o., IČO 36774235, so sídlom Plynárenská 3D, 82109 Bratislava – Ružinov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 45829/B (ďalej len „organizátor“).
 • Prevádzkovateľom osobných údajov je Vyhlasovateľ.

2. TRVANIE SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE A ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ SÚŤAŽE:

 • Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky v termíne od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021 (ďalej len ako „doba trvania súťaže“).
 • Prijímanie online registrácií na www.figaro.sk s kontaktnými údajmi a údajmi na pokladničnom doklade sa končí dňom 31. 1. 2021 o 23:59 hod.

3. VÝHRY/CENY V SÚŤAŽI

 • Hlavními výhrami sú:
  • 400 €
  • Balíček produktov Figaro
 •  Jeden súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže formou registrácie na www.figaro.sk s údajmi uvedenými na pokladničných blokoch.
 •  Výrobky zaradenými do súťaže sa rozumejú ľubovoľné produkty Figaro (ďalej tiež „súťažný výrobok“ alebo „súťažné výrobky“).
 • Zakúpenie akéhokoľvek súťažného výrobku alebo viac súťažných výrobkov v rámci jedného súťažného nákupu v dobe trvania súťaže oprávňuje spotrebiteľa k účasti v súťaži za podmienok ustanovených týmito Podmienkami. Opakovaná účasť v súťaži je možná len pri vykonaní nového súťažného nákupu a vloženie údajov z nového pokladničného bloku.

4. ÚČASTNÍK SÚŤAŽE

 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s korešpondenčnou adresou na území Slovenskej republiky a slovenským telefónnym číslom mimo osôb podľa článku IV. odseku 2 týchto Pravidiel (ďalej len „súťažiaci“).
 • Súťaže sa nemôžu zúčastniť a sú z nej vylúčení všetky osoby v pracovnom či obdobnom pomere k organizátorovi, vyhlasovateľovi, prevádzkovateľovi, či iným spolupracujúcim osobám povereným zabezpečením tejto súťaže a osoby im blízke a ďalej všetky osoby podieľajúce sa na organizovaní a zabezpečovaní priebehu súťaže, ako aj osoby vyššie uvedeným osobám v pomere osoby blízke.
 • Oprávnený účastník sa môže zúčastniť súťaže, ak zakúpi kdekoľvek na území Slovenskej republiky v dobe trvania súťaže ľubovoľný súťažný výrobok značky Figaro (ďalej len „súťažný nákup“), zaregistruje sa na www.figaro.sk, kde vypíše svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, email, telefónne číslo), a uvedie tiež OKP kód z pokladničného bloku o nákupe súťažného výrobku a uchová si doklad o tomto nákupe.
 • Každý súťažný nákup oprávňuje súťažiaceho k jednej online registrácii na www.figaro.sk (tj. Za nákup súťažného výrobku/súťažných výrobkov môže oprávnený účastník vykonať iba jednu online registráciu). V prípade opakovanej účasti musí súťažiaci poslať nové údaje o ďalšom súťažnom nákupe, tj. Zakúpiť ďalší súťažný výrobok / výrobky.

5. ZÍSKANIE VÝHRY V SÚŤAŽI:

 • Organizátor si vyhradzuje právo kontroly a posúdenia platnosti súťažného pokladničného dokladu. Súťažiaci je povinný na požiadanie vyhlasovateľa a / alebo organizátora súťaže predložiť originálny pokladničný blok k súťažnému nákupu. Podmienkou získania výhry vyžrebovaným účastníkom súťaže je skutočnosť, že sa údaje na uschovanom pokladničnom doklade zhodujú s údajmi uvedenými v online formulári (online registrácii).
 • Výber výhercov sa uskutoční vždy zo všetkých platných a v súlade s týmito pravidlami dovtedy vykonaných súťažných online registráciou, a to konkrétne:
  • 3x výhercovia 400 €
  • 3x výhercovia balíčku Figaro produktov:
   • 1x bonboniéra Figaro Tatiana Originál
   • 1x bonboniéra Figaro Tatiana Horká
   • 1x bonboniéra Figaro Symfonia Mliečna
   • 2x čokoláda Figaro Horká
   • 2x čokoláda Figaro Na varenie
   • 2x čokoláda Figaro Horká Višne
   • 1x čokoláda Figaro Extra Horká 65%
   • 1x čokoláda Figaro Horká s pomarančovou príchuťou
 • Výber uskutoční a zápis o jeho priebehu zaznamená trojčlenná žrebovacie komisia menovaná organizátorom.
 • O svojej výhre bude súťažiaci vyrozumený prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu uvedenú pri online registrácii. Pokiaľ výherca nezareaguje ani na trikrát zaslanú správu o výhre do siedmich dní od odoslania tretej správy, jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadá vyhlasovateľovi súťaže.
 • Výhry budú výhercom doručené formou poštovej zásielky alebo kuriérskou službou na adresu uvedenú pri online registrácii do 30 dní od splnenia všetkých podmienok.

6. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Žiadny z výhercov nemá nárok na poskytnutie náhrady za výhru formou finančného či iného plnenia.
 • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže alebo súťaž zmeniť či zrušiť bez udania dôvodu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu v zodpovedajúcej hodnote a meniť podmienky doručenie výhier napríklad, nie však výlučne, v prípade, že mu nebudú výhry poskytnuté od dodávateľov tak, aby mohli byť výhercom dodané v súlade s týmito pravidlami.
 • Vyhlasovateľ a organizátor zodpovedajú iba za včasné odovzdanie zásielky s výhrou na prepravu a nezodpovedajú za nedoručenie, prípadne oneskorenie doručenia výhry v prípade zmeny korešpondenčnej adresy výhercu, pokiaľ mu táto zmena nebola súťažiacim pred odoslaním výhry oznámená e-mailom na adresu info@prkonektor.sk. Organizátor ani vyhlasovateľ zároveň nezodpovedajú za nedoručenie, prípadne oneskorenie doručenia výhry z akýchkoľvek iných dôvodov na strane výhercu. Organizátor ani vyhlasovateľ ďalej nezodpovedá za oneskorené doručenie výhry alebo nedoručenie výhry z dôvodov na strane subjektu, prostredníctvom ktorého budú výhry doručované
 • Výhry nie je možné reklamovať, ani meniť ich typy či prevedenie. Na výhru nevzniká právny nárok vymáhateľný súdnou cestou. Organizátor ani vyhlasovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou.
 • Vyhlasovateľ a organizátor si vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich pri podozrení z podvodného konania či obchádzania pravidiel. Organizátor má právo primeraným spôsobom overiť si plnenie pravidiel, vrátane práva vyzvať účastníkov, aby plnenie pravidiel doložili. O vylúčení súťažiaceho rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor súťaže.
 • Vyhlasovateľ a organizátor súťaže je oprávnený kedykoľvek kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži.
 • Vyhlasovateľ v prípade sporu posúdi a s konečnou platnosťou rozhodne podľa vlastného uváženia o akejkoľvek otázke spojenej s akciou, vrátane, nie však výlučne o akomkoľvek spore v tejto súťaži.
 • Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a Podmienkami súťaže.
 • Účastník pri online registrácii do súťaže bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail na účely odovzdania výhry (ďalej tiež len ako „Osobné údaje“), a to formou zaškrtnutie osobitného políčka. Súhlas nie je povinný, ale bez neho nie je možné sa tejto spotrebiteľskej súťaže zúčastniť, pretože pre organizovanie a priebeh súťaže je nevyhnutné, aby súťažiaci poskytli svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu.
 • Účastník môže pri registrácii do súťaže vysloviť formou zaškrtnutie osobitného políčka tiež súhlas so zasielaním obchodných informácií elektronickými prostriedkami. Súhlas so zasielaním obchodných informácií možno kedykoľvek odvolať bez vplyvu na ďalšiu účasť v súťaži.

7.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ týmto v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ako aj so zákonom  č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon OOU“), informuje o nasledujúcich skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov oprávnených účastníkov súťaže ako dotknutých osôb:

 1. Identifikácia a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
  Mondelez Europe Services GmbH – organizačná zložka Slovensko, Račianska 44, 832 42 Bratislava 
  IČO: 47 031 140
  zapísaná v OR OS BA I, odd. Po, vložka č. 2199/B
  tel. číslo: +421 249 243 111
 2. Účely spracúvania, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
  Prevádzkovateľ získava osobné údaje na právnom základe,  ktorým je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm.
  a) Nariadenia, na základe ktorého dochádza k pristúpeniu k týmto pravidlám prostredníctvom registrácie, ako formy dohody o právach a povinnostiach súťažiacich a Prevádzkovateľa, za účelom organizovania a vyhodnotenia súťaže, umožnenia účasti oprávneného účastníka v súťaži, a teda zapojenia sa oprávneného účastníka do súťaže, možnosti preverenia platnej účasti účastníka v súťaži, zaradenia súťažiacich do databázy, informovania o priebehu súťaže a odovzdania výhry výhercom, ako aj vykonania ďalších úkonov za účelom doručenia výhry. Osobné údaje súťažiacich môžu byť spracovávané aj na právnom základe, ktorým je oprávnený záujem Vyhlasovateľa a Organizátora tejto súťaže podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ako aj ostatných súťažiacich, najmä na účely prípadného presadzovania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi inštitúciami v súvislosti s usporiadaním tejto súťaže.
 3. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
  Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.
 4. Identifikácia požiadavky poskytovania osobných údajov:
  Poskytnutie údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na vykonávanie práv a povinností Prevádzkovateľa ako Vyhlasovateľa súťaže a rovnako aj účastníkov súťaže podľa týchto pravidiel súťaže. Dotknutá osoba nie je povinná Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje poskytnúť. V prípade neposkytnutia osobných údajov, sa dotknutá osoba nemôže zúčastniť súťaže. Ak niekto nesúhlasí s poskytnutím a/alebo so spracovaním poskytnutých osobných údajov, resp. súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov odvolá a prípadne požaduje ich vymazanie, bude to mať za následok ukončenie účasti tohto súťažiaceho v súťaži, vrátane straty nároku na výhru.
 5. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:
  Príjemcami osobných údajov sú:
  a) osoby poverené spracúvaním osobných údajov, ktoré budú spracúvať osobné údaje v mene Prevádzkovateľa (sprostredkovatelia), najmä nie však výlučne Organizátor súťaže,
  b) osoby, ktoré poskytujú Prevádzkovateľovi služby poradenského, účtovného, finančného a právneho charakteru,
  c) zmluvní partneri Prevádzkovateľa, ktorí poskytujú Prevádzkovateľovi služby a/alebo plnenia týkajúce sa súťaže,
  d) doručovateľské spoločnosti a poskytovateľ poštových služieb,
  e) osoby, oprávnené vykonávať kontrolu alebo dohľad nad priebehom súťaže, a to najmä správne a súdne orgány a iné orgány verejnej moci.
 6. Práva dotknutej osoby:
  Dotknutá osoba má nasledovné práva vo vzťahu k spracúvaniu jej osobných údajov:
  Doba uchovávania osobných údajov: V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby počas trvania súhlasu najneskôr však dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; Prevádzkovateľ spracúva údaje potrebné na realizáciu súťaže po dobu trvania práv a povinností z týchto pravidiel súťaže vyplývajúcich, najdlhšie však do odovzdania všetkých výhier výhercom, resp. prepadnutia výhier v prospech Vyhlasovateľa, ak dlhšie uchovávanie nie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa. Po dobu dlhšiu môže Prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje len, ak bude ich dlhšie uchovanie odôvodnené zákonom či oprávneným záujmom Prevádzkovateľa, Organizátora či ostatných súťažiacich, najmä na účely prípadného presadzovania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním tejto súťaže.
  Právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby:Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa
  potvrdenie o:
  a) účele spracúvania osobných údajov,
  b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
  c) príjemcovi, ktorému boli/majú byť poskytnuté osobné údaje,
  d) dobe uchovávania osobných údajov
  e) práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov/ vymazanie alebo obmedzenie spracúvania/ práve namietať spracúvanie osobných údajov
  f) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
  g) zdroji osobných údajov, v prípade, ak boli osobné údaje získane od inej ako dotknutej osoby,
  h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
  Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  Právo na vymazanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
  Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak
  a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,
  b) dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
  c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov,
  d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
  e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
  Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
  a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  b)spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
  d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
  Právo na prenosnosť osobných údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak
  a) sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
  b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
  Vzhľadom na to, že poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou účasti v tejto súťaži a bez toho nie je možné sa jej zúčastniť, platí, že pokiaľ bude Prevádzkovateľ požiadaný o prenesenie a vymazanie poskytnutých osobných údajov, bude to mať za následok ukončenie účasti účastníka v súťaži, vrátane straty nároku na výhru.
  Odvolanie súhlasu: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila, a to zaslaním odvolania súhlasu na emailovú adresu poverenec@prkonektor.cz.
  Právo podať sťažnosť: V prípade ak má dotknutá osoba podozrenie, že došlo k porušeniu jej práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.
  Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Prevádzkovateľ v súvislosti s účasťou v súťaži nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
  Právo namietať spracúvanie osobných údajov:
  Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu  osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe právneho základu, ktorým je oprávnený záujem Prevádzkovateľa vrátane namietania profilovania založeného na uvedených ustanoveniach.
  Výherca môže na výzvu vyhlasovateľa, udeliť Prevádzkovateľovi pre prípad, že sa stane výhercom niektorej z cien, súhlas s uverejnením svojej podobizne, mená a priezviská na www stránkach súťaže.

Výherca môže na výzvu vyhlasovateľa, udeliť Prevádzkovateľovi pre prípad, že sa stane výhercom niektorej z cien, súhlas s uverejnením svojej podobizne, mená a priezviská na www stránkach súťaže.

Tieto Podmienky, vrátane prípadných dodatkov či zmien, tj. aktuálne a úplné pravidlá súťaže, sú účastníkom vždy k dispozícii na www.figaro.sk.

V Bratislave, dňa 1. 1. 2021